Regulament primar

ANEXA LA H.C.L.NR.58 din 08.06.2007

Regulamentul de organizare si funcţionare a

aparatului de specialitate al primarului oraşului Ineu

Cap. I. – Dispoziţii generale

Art. 1.1. Oraşul Ineu este unitate administrativ – teritoriala cu personalitate juridica, care deţine un patrimoniu si are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale.

2. Administraţia publica a oraşului Ineu se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii si al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

3..Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locala la nivelul oraslui sunt Consiliul Local al oraşului Ineu, ca autoritate deliberativa si primarul oraşului Ineu ca autoritate executiva, aleşi conform legii.

4.Consiliul local si primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale si rezolva treburile publice din oras.în condiţiile prevăzute de lege.

5.Primăria oraşului Ineu este o structura funcţionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretarul oraşului, împreuna cu aparatul de specialitate al primarului oraşului Ineu, a cărei misiune principala este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

6. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenta sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

7.Primarul coordonează realizarea serviciile publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

Art. 2.1. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici si personal contractual.

2. Aparatul de specialitate îsi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului regulament si în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Structura organizatorica a aparatului de specialitate al primarului cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activităţii, următoarele tipuri de structuri funcţionale:

a)direcţie;

b)serviciu;sectie;

c)birou;atelier;

d)compartiment;

Art. 4.1 .Prin direcţie, în înţelesul prezentului regulament, se înţelege o structura organizatorica funcţionala, constituita din mai multe compartimente de specialitate grupate după specificul unei activităţi.

2.Prin compartiment de specialitate, în înţelesul prezentului regulament, se înţelege o structura organizatorica, funcţionala, organizat ca serviciu, birou sau compartiment, ale cărui atribuţii sunt îndeplinite de către personalul de specialitate încadrat în aceasta.

Art. 5. – Structurile organizate conform art.3 colaborează permanent, în vederea îndeplinirii la

timp si în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, decrete.hotarâri, ordine, dispoziţii si alte prevederi legale în vigoare precum si a sarcinilor ce le sunt încredinţate de şefii ierarhic superiori.

Art. 6. – Numirea si eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate se fac de către primar, în condiţiile legii.

Art. 7. – în funcţie de natura atribuţiilor stabilite în competenta sa, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statutul de funcţionar public sau personal contractual.

Cap. II. – Structura organizatorica

Art 8. – Aparatul de specialitate al Primarei oraşului Ineu este organizat într-o direcţie si 25 de compartimente independente din care 8 se subordonează direct primarului.8 se subordonează direct viceprimarului,5 se subordonează direct secretarului si 4 se subordonează direct directorului executiv.după cum urmează: Direcţii;

1.Direcţia Economica I.Compartimente independente subordonate direct.directorului executiv 1 .Serviciul Contabilitate-casierie; 2.Serviciul Impozite si Taxe Locale;

3.Biroul Resurse Umane,Buget.Ordonantari,Urmărire Debite; 4.Biroul Administrativ. ll.Compartimente independente subordonate direct primarului: 1 .Serviciul Achiziţii Publice.lnvestitii si Proiecte Comunitare;

2. Compartimentul Audit Public Intern;
3.Serviciul Politie Comunitara;

4.Serviciul Tehnic de Urbanism si administrare Teritoriu; 5,Oficiul Juridic;

6.  Compartimentul Protecţie Civila, PSI, Protecţia Muncii;

7.  Compartimentul Informatic

8.Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenta; lll.Compartimente independente subordonate direct secretarului: 1 .Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei; 2.Compartimentul de Relaţii Publice

3. Serviciul Public de Asistenta Sociala;
4.Compartimentul Administraţie Publica si Arhiva;
5.Compartimentul Agricol;

IV.Compartimente subordonate direct viceprimarului; 1.Serviciul Public de Salubrizare; 2.Serviciul Public Apa-canal;

3.Serviciul Public pentru Amenajare si Administrare Parcuri.Zone

Verzi si Iluminat Public;

4.Atelier Termoficare;

5.Cresa;

6.Biblioteca;

7.Casa de cultura;

8.Activitatea sportiva si de tineret.

Atribuţii generale ale direcţiilor si compartimentelor independente

1.  Desfăşoară activităţi în conformitate cu normele si standardele europene în vederea implementării legislaţiei specifice si a aquis-ului comunitar;

2.  Elaborează si fundamentează propunerile privind strategia de dezvoltare locala, de dezvoltare urbanistica si amenajare a teritoriului si alte strategii potrivit domeniului de activitate;

3. Aduc la îndeplinire dispoziţiile primarului si hotărârile consiliului local;

4. Prezintă primarului rapoarte si informări cu privire la activitatea desfăşurata si fac propuneri
pentru îmbunătăţirea standardului de calitate si cost al serviciilor prestate;

5. Asigura proiectele studiilor de oportunitate potrivit domeniului de competenta;

6.  întocmesc proiecte de hotărâri si de dispoziţii iniţiate/dispuse de primar, precum si rapoartele si referatele de specialitate care deriva din atribuţiile specifice compartimentului;

7.  Fundamentează propunerile de cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor, activităţilor, proiectelor si programelor ce deriva din atribuţiile specifice compartimentului;

8.  Propun, argumentează si înaintează compartimentelor cu atribuţii privind achiziţiile publice necesarul de produse, servicii si lucrări în vederea înscrierii acestoraîn planul anual de achiziţii;

9.  Angajează si lichidează, cu respectarea prevederilor legale, cheltuielile ce deriva din atribuţiile specifice compartimentului;

10. Aplica prevederile prevăzute de Manualul Calităţii si în procedurile generale si operaţionale specifice domeniului sau de activitate în vederea menţinerii sistemului de Management al Calităţii;

11. Soluţionează în condiţiile legii, potrivit competentelor specifice, sesizările primite de la persoane fizice si juridice, inclusiv problemele sesizate la audientele acordate de primar, viceprimar si secretar;

12. întocmesc, potrivit prevederilor legale, dări de seama statistice si raportări specifice domeniului de activitate;

13. Transmit, către persoana responsabila, situaţia privind ajutorul de stat acordat de Consiliul Local al oraşului Ineu;

14. Realizează machetele materialelor de promovare, prezentare în domeniul specific de activitate;

15. Rezolva, în termen legal, corespondenta repartizata;

16. Participa la programele de asistenta tehnica de care beneficiază Primăria Oraşului Ineu în vederea realizării cu succes a obiectivelor acestora;

17. Arhivează si păstrează în condiţii de securitate documentele specifice compartimentului, cu respectarea dispoziţiilor legale în acest domeniu;

18. îndeplinesc si alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau transmise de şefii ierarhici superiori.

Compartimente ale Direcţiei Economice

Art.9.(1)Direcţia Economica este condusa de un director executiv subordonat primarului. Direcţia Economica cuprinde următoarele compartimente de specialitate:

1.  Serviciul Contabilitate si Casierie;

2.  Serviciul Urmărire încasare Impozite si Taxe ;

3.  Biroul Buget.Resurse Umane; 4.Compartimentul Administrativ;

I.1. – Serviciul Contabilitate Casierie

1. înregistrează în evidenta contabila operaţiunile económico-financiare care se derulează direct
de către Primăria oraşului Ineu precum si veniturile bugetului local;

2. întocmeşte fisele conturilor contabile, analitice si sintetice;

3.  Verifica exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont emise de trezorerie si existenta disponibilului din cont înainte de fiecare plata;

4.  Exercita controlul financiar preventiv al operaţiunilor economice, conform legislaţiei în vigoare si a dispoziţiei emise in acest sens de către primar;

5.  întocmeşte state privind drepturile salaríale ale personalului Primăriei oraşului Ineu si a indemnizaţiilor consilierilor locali;

6.  întocmeşte declaraţiile fiscale si pe cele privind contribuţiile asiguraţilor si angajatorului la bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor de şomaj, de sănătate si le depune în termenul stabilit de normele în vigoare;

7.  întocmeşte raportarea privind monitorizarea cheltuielilor de personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

8. întocmeşte si urmăreşte execuţia bugetara privind activitatea proprie;

9. întocmeşte trimestrial si anual execuţia bugetara si alte rapoarte financiare privind activitatea
proprie;

10. întocmeşte trimestrial si anual bilanţul contabil privind activitatea proprie;

11. Urmăreşte încadrarea plaţilor în prevederile bugetare si efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale si a destinaţiilor aprobate si întocmeşte ordonantarile.dispoziţiile de plata pentru avansuri spre decontare si ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări si servicii;

12. înregistrează în evidentele contabile cantitativ si valoric, pe gestiuni, intrările si ieşirile de materiale, obiecte de inventar si alte valori;

13. înregistrează cantitativ si valoric, în evidenta contabila si în registrele de inventar intrările si ieşirile de active fixe din patrimoniul unităţii;

14. Verifica la finele anului soldurile conturilor contabile si închiderea acestora;

15. întocmeşte balanţa lunara de verificare, balanţa analitica si pe cea sintetica.

I.2. – Serviciul Impozite si Taxe Locale

1.  Colectează prin executare silita creanţele bugetare ale bugetului local al Oraşului Ineu, provenind din impozite si taxe locale, amenzi, precum si majorările si penalităţile de întârziere aferente acestora;

2.  Identifica contribuabilii rau platnici si întreprinde masurile legale pentru recuperarea creanţelor fata de bugetul local;

3.  Aduce fa îndeplinire masurile asigurătorii în condiţiile prevăzute de lege;

4.  Foloseşte, succesiv sau concomitent, pentru colectarea veniturilor bugetare de la debitorii rau platnici, modalităţile de executare silita prevăzute de lege, respectiv: executarea silita prin poprire; executarea silita a bunurilor mobile; executarea silita a bunurilor imobile;

5.  Organizează valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate în cadrul executării silite a debitorilor;

6.  Asigura eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita;

7.  Aplica sancţiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respecta prevederile legale privind impozitele si taxele locale;

8.  Asigura derularea procedurii specifice în vederea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi într-o astfel de situaţie;

9.  Cooperează cu organele de politie, banei comerciale, instituţii ce gestionează registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării procedurii de executare silita;

10.  Soluţionează contestaţiile formulate împotriva actelor administrative având ca obiect impozitele si taxele locale si alte venituri bugetare, în cazul contestaţiilor la executare silita;

11.  Efectuează analize statistice în legătura cu încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale si ia masuri pentru creşterea gradului de încasare a acestora;

12.  Exploatează aplicaţiile informatice specifice compartimentului, pentru încasarea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor si a penalităţilor de întârziere;

I.3. – Biroul Resurse Umane,Buget,Ordonantari,Urmărire Debite

1.  Elaborează proiectele bugetului local, bugetului activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului
creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor în afara bugetului local si ale
instituţiilor finanţate din bugetul local în baza propunerilor fundamentate transmise

de către direcţiile si compartimentele independente din cadrul Primăriei si de către ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local.

2.  Elaborează proiectele bugetului local, bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe,
veniturilor si cheltuielilor în afara bugetului local si ale instituţiilor finanţate din bugetul local în cazul
rectificării acestora si a efectuării unor virări de credite.

3. întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele si paragrafele bugetare.

4.  Anual si după rectificările si corecţiile efectuate în bugetul local transmite bugetul aprobat fiecărei instituţii beneficiare de credite.

5.  Urmăreşte si analizează executarea bugetului local si face propuneri de modificare a acestuia, daca este cazul.

6.  Verifica si centralizează situaţiile financiare trimestriale ale instituţiilor finanţate din bugetul local si întocmeşte situaţiile financiare centralizate pentru oraşul Ineu.

7. Lunar si ori de câte ori este nevoie, primeşte de la instituţiile finanţate din

8.  întocmeşte lunar dispoziţii bugetare de alimentare a conturilor instituţiilor publice si ordine de plata pentru subvenţiile care se acorda din bugetul local.

9.  întocmeşte si înaintează la Trezoreria oraşului Ineu notele justificative lunare de solicitare a sumelor de echilibrare a bugetuluiorasului Ineu.

10.  întocmeşte raportările periodice pentru serviciul datoriei publice locale.

11.  întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărului de personal, pentru aparatul de specialitate al primarului Oraşului Ineu si pentru instituţiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local alorasului Ineu;

12.  întocmeşte proiectul regulamentului de organizare si funcţionare si regulamentului de ordine interioara pentru aparatul propriu de specialitate al primaruluiorasului Ineu;

13.  întocmeşte si administrează baza de date cuprinzând evidenta funcţiilor publice si a funcţionarilor publici;

14.  Colaborează cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici în vederea gestionarii curente a resurselor umane si a funcţiilor publice;

15.  Inocmeşte si completează carnetele de munca si Registrul general de evidenta a salariaţilor;

16.  Consemnează declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, în Registrul declaraţiilor de interese;

17.  Tine evidenta declaraţiilor de avere ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraslui Piteşti;

18.  Monitorizează posturile vacante, gestionează si organizează, la propunerea direcţiilor si compartimentelor independente, cu aprobarea primarului, concursurile pentru ocuparea acestora, în condiţiile legii;

Stabileşte necesarul de instruire profesionala rezultat în urma procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale;

Tine legătura cu Institutul National de Administraţie si Centrele Regionale de Formare Continua pentru Administraţia Publica Locala în vederea participării salariaţilor primăriei la cursuri de formare si perfecţionare profesionala;

21.întocmeşte lucrările privind numirea si eliberarea din funcţie a personalului, modificarea si suspendarea raportului de serviciu/munca, sancţionarea, acordarea unor sporuri prevăzute de lege;

22.Coordonează si monitorizează procesul de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici si acorda asistenta de specialitate evaluatorilor si funcţionarilor publici care urmează sa fie evaluaţi;

23.Stabileşte drepturile salariate ale personalului, la încadrarea în munca si calculează drepturile salariale lunare, până la venitul brut;

24.Coordonează activitatea de stagiu de practica efectuata în cadrul primăriei,

I.4. -Compartimentul Administrativ

1.  Asigura paza, ordinea, curăţenia si reparaţiile curente în imobilele aparţinând instituţiei;

2.  întocmeşte necesarul de materiale consumabile, obiecte de inventar si mijloace fixe
pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului Local si Primăriei oraşului Ineu; răspunde de
aprovizionarea si gestionarea acestora;

3.  Efectuează inventarierea anuala a bunurilor mobile si imobile din gestiune;

4.  Răspunde de exploatarea si întreţinerea mijloacelor fixe din dotare;

5.  Organizează si asigura accesul publicului în sediul primăriei;

6.  Efectuează inscripţionarea numerelor de inventar pe mijloacele fixe si obiectele de inventar;

7.  Efectuează inventarierea lunara a stocului de carburant din rezervoarele autoturismelor din
dotare si completarea corespunzătoare a documentelor privind activitatea de transport.

Compartimente subordonate direct Primarului

II. 1. -Serviciul Achiziţii Publice Investiţii si Proiecte Comuniatre

1. Asigura pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea achiziţiilor
publice de bunuri, de natura prestărilor de servicii si răspunde de desfăşurarea
acestora

în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, în aceasta materie;

2.  Transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile;

3.  întocmeşte pe baza propunerilor direcţiilor si compartimentelor independente, planul anual privind achiziţiile publice;

4.  Asigura desfăşurarea achiziţiile publice în termenele stabilite de lege;

5.  la masuri pentru protejarea proprietăţii intelectuale si/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum si pentru protejarea, în limitele legii, a intereselor

instituţiei si a confidenţialităţii, la organizarea licitaţiilor si pe parcursul desfăşurării lor;

6.  întocmeşte procesele verbale ale comisiei de evaluare;

7.  Verifica si avizează instrucţiunile pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice din bugetul municipal, de către instituţiile si serviciile publice finanţate din bugetul local;

8. Urmăreşte modul în care este administrat domeniul public si privat al Oraşului Ineu;

9. Analizează, propune si urmăreşte încheierea, în condiţiile legii, a contractelor de concesiune,
închiriere, asociere, inclusiv parteneriate public-private, având ca obiect bunuri aparţinând
domeniului public si privat al oraşului Ineu;

10. întocmeşte în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, acordurile
de comercializare;

II.2. – Compartimentul Audit Public Intern

1. Elaborează norme metodologice specifice Primăriei oraşului Ineu, cu avizul Unităţii
Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

2. Elaborează proiectul Planului anual de audit public intern;

3.  Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale primăriei si ale instituţiilor finanţate din bugetul local sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

4.  Informează Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsusite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum si despre consecinţele acestora;

5.  Raportează periodic primarului, despre constatările, concluziile si recomandările rezultate din activităţile de audit;

6. Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern;

7.  Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorilor din cadrul Primarieiorasului Ineu.

8.  Informează conducătorul instituţiei publice si structura de control intern abilitate, despre iregularităţile si prejudiciile constatate

II.3. Serviciul Tehnic de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

în subordinea directa a directorului executiv se afla arhitectul sef care îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege, precum si următoarele atribuţii;

 1. Coordonează activitatea Biroului Amenajarea Teritoriului si a Serviciului Disciplina în Construcţii;
 2. Elaborează proiectele strategiilor de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului si asigura aplicarea acestora;
  1. Participa la lucrările comisiei tehnice, redactează si susţine documentaţii spre aprobare;
  2. Inventariază si propune spre aprobare zonele în care trebuiesc luate masuri de reabilitare urbana si de conservare a construcţiilor încadrate în categoria monumentelor istorice si de arhitectura ale oraslui;
   1. Verifica legalitatea executării construcţiilor;
   2. întocmeşte procese verbale privind stadiul fizic al construcţiilor în care se precizează obligatoriu numărul postai conform Nomenclatorului Stradal;
   3. Constata contravenţii si aplica sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
   4. Comunica, din oficiu, la Serviciul Urmărire încasare Impozite si Taxe de la Persoane Fizice si Juridice, procesele verbale de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, neatacate cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen;
   5. Comunica, de îndată, la Serviciul Juridic Contencios, procesele verbale de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, atacate cu plângere în termenul legal;

10.Tine evidenta autorizaţiilor de construire, atât a celor pentru care a fost regularizată taxa, cât si a celor pentru care a expirat durata executării lucrărilor, pentru ca beneficiarii acestora sa regularizeze în termen taxa;

11. întocmeşte si transmite adrese de atenţionare beneficiarilor de autorizaţii de construire, în vederea prezentării acestora pentru regularizarea taxei de autorizare;

12. Elaborează documentaţia pentru regularizarea taxei de autorizare construcţii si urmăreşte încasarea acesteia;

13. îndruma persoanele fizice si persoanele juridice care si-au regularizat taxa de construire, în vederea întocmirii si depunerii documentelor necesare pentru impunerea construcţiilor la rolul financiar;

14. Colaborează cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arad referitor la activitatea desfăşurata în domeniul specific, disciplina în construcţii;

15. întocmeşte si eliberează adeverinţele de nomenclator stradal pentru arondarea imobilelor, la solicitarea persoanelor fizice si juridice;

16. întocmeşte, pe baza propunerilor primite de la serviciile publice, instituţiile finanţate din bugetul local, de la direcţiile si compartimentele independente din cadrul oraşului Ineu precum si de la societăţile comerciale de sub autoritatea consiliului local, programul de investiţii;

17. Elaborează, împreuna cu serviciile publice, instituţiile finanţate din bugetul local, direcţiile si compartimentele independente din cadrul Primăriei oraşului Ineu precum si cu societăţile comerciale de sub autoritatea consiliului local.

II.4.  – Oficiul Juridic

1. Reprezintă instituţia în instanţa – atribuţie care presupune formularea de
acţiuni, întocmirea apărării în litigiile în care instituţia are calitatea de pârâta,
înaintarea

contestaţiilor formulate împotriva proceselor-verbale de contravenţie, efectuarea tuturor

demersurilor procedurale necesare soluţionării dosarelor în care este parte instituţia;

2.  întocmeşte declaraţiile de creanţa si alte acte procedurale privind aplicarea Legii nr. 64/1995 si a Legii insolventei nr. 85/2006, reprezentarea în dosare, urmărirea soluţionării acestora;

3.  Avizează pentru legalitate autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, contractele în care este parte instituţia, alte documente întocmite de direcţii si compartimente independente;

4.  Acorda consultanta juridica direcţiilor si compartimentelor din cadrul instituţiei;

5.  Procura actele necesare intocmirii dosarelor cauzelor în care oraşul Ineu este parte;

6.  întocmeşte informările privind actele normative nou apărute si le transmite direcţiilor si compartimentelor independente;

7.  Participa în comisiile de licitaţii si alte comisii constituite în vederea desfăşurării activităţii specifice a instituţiei;

8.  Elaborează proiectele contractelor de închiriere, concesionare, asociere, colaborare, dare în administrare, în folosinţa gratuita si a altor contracte care au ca obiect bunuri aparţinând domeniului public si privat al oraşului Ineu;

9.  întocmeşte situaţia centralizatoare a ajutoarelor de stat acordate de Consiliul Local al oraşului Ineu.

II.5.  – Compartimentul Informatic

1.  Asigura proiectarea, dezvoltarea, implementarea, operarea si întreţinerea programelor software, atât a celor realizate în primărie, cât si a celor achiziţionate, utilizate de către compartimentele din cadrul primăriei;

2.  Asigura gestionarea, arhivarea, restaurarea, securitatea si integritatea documentelor în format electronic si a bazelor de date;

3.  Răspunde de funcţionarea corecta si continua, întreţinerea si depanarea echipamentelor de calcul din primărie;

4. Urmăreşte si răspunde de funcţionarea corecta a conexiunilor la INTERNET folosite de către
primărie;

5. Acorda asistenta tehnica utilizatorilor echipamentelor din reţelele de calculatoare;

6.  Participa la realizarea de documente cu conţinut grafic special pentru toate compartimentele din primărie ;

7.  Răspunde pentru implementarea si prelucrarea pe calculator a lucrărilor de impozite si taxe în baza de date.

II.6. – Compartimentul de Protecpe Civila

1.  Exercita controlul aplicării prevederilor legale privind protecţia civila pe plan local;

2.  Elaborează proiectul Planului pentru prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenta;

3. Organizează, coordonează si îndruma activitatea de pregătire pe linie de protecţie civila în
oraşul Ineu si întocmeşte planurile operative, de pregătire si planificare a exercitiilor de
specialitate;

4.  Executa exerciţii, aplicaţii si activităţi de pregătire privind protecţia civila;

5.  Asigura menţinerea în stare de funcţionare a punctului de comanda;

6. Urmăreşte modul de întreţinere a spatiilor de adapostire colectiva de către administratorii
acestora;

7. Asigura alarmarea, protecţia si pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civila;

8.  Urmăreşte aplicarea actelor normative în acest domeniu, inclusiv a hotărârilor consiliului local si a dispoziţiilor primarului;

9.  Asigura evaluarea si centralizarea datelor privind solicitările de ajutoare si de despăgubiri în cazul situaţiilor de protecţie civila;

10. Propune evacuarea populaţiei din zonele afectate în caz de dezastre sau
alte situaţii de protecţie civila si stabileşte masurile necesare pentru asigurarea
hranei, a

cazării si alimentarii cu energie si apa a populaţiei evacuate;

11.  Stabileşte masuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrata;

12.  Cooperează cu Serviciul de protecţie civila din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta si cu Celulele de urgenta ale instituţiilor si agenţilor economici din oras;

13.  Gestionează, depozitează, întreţine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protecţie civila;

14.  Asigura aplicarea corespunzătoare a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, la nivelul primăriei;

15.  Răspunde pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, de asigurare a sănătăţii si securităţii în munca, pentru personalul din cadrul Primăriei oraşului Ineu, conform legislaţiei în vigoare.

II.7.Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenta

1.Serviciul desafasoara activităţi de informare si instruire privind cunoaşterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire.comportare si apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor;

2.Executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;

3.Cunoaşterea incalcarilor frecvente ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu si alte situaţii de urgenta;

4.Sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând Primăriei pentru instruirea persoanelor care executa lucrări cu pericol de incendiu;

5.popularizează prin instructaje,cat si pe timpul executării controalelor de prevenire,actele normativecare reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenta,cauzele si împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenta si conseciintele acestora;

6.Executa aplicaţii si exerciţii practice de intervenţie;

7.Participa la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;

8.Asigura cunoaşterea tehnicii de lupta din dotare si instrucţiunile de exploatare a acesteia;

9.Asigura cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri,surselor si sistemelor de alimentare cu

apa;

10.Verifica modul de aplicare a normelor,dispozitiilor,instructiunilor si masurilor de prevenire;

11.Efectuează controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau altor situaţii de urgenta;

12.Stabileşte restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis si efectuarea unor lucrări cu pericol de incendiu in locuri cu substanţe inflamabile;

13.Informează Primaria,personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de UrgentaJudetean Arad asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol facand propunerimenite sa inlature pericolul;

14.Executa acţiuni de intervenţie pentru căutare,salvare,acordarea primului ajutor.limitarea efectelor uneisituatii de urgenta,protecţia persoanelor si a bunurilor materiale si a mediului,evacuare,reabilitare.etc;

15.Acorda ajutor personelor sinistrate sau a căror viata este pusa in pericol in caz de explozii,inundaţii,alunecări de teren,accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localităţii;

16.Participa la efectuarea de deblocări si înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.

II.8.Biroul Politia Comunitara

1. Biroul este condus de un sef de birou care răspunde de coordonarea organizarea si conducerea compartimentului din subordine;

2.Asigura ordinea si liniştea publica,previne si combate încălcarea normelor legale privind curăţenia oraşului,comerţul stradal,precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local;

3.Asigura supravegherea parcarilor.unitatilor scolare.a zonelor de agrement si comerciale,a pietelor.a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planul de paza si ordine publica;

4.Constat contravenţii si aplica sancţiuni contravenţionale,conform legii,pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordini si linişti publice,curăţenia oraşului,comerţul stradal,protecţia mediului inconjurator,precum si pentru faptele care afectează climatul social stabilit prin lege,prin hotărâri ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale primarului;

5.Participa la asigurarea masurilor de ordine,cu ocazia adunărilor publice,mitingurilor manifestărilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

6.Intervine împreuna cu organele abilitate,la solicitările cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale,prinderea unor făptuitori,rezolvarea cazurilor sociale.stabilirea situaţiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

7.Actioneaza împreuna cu politiajandarmeria,pompierii,protecţia civila si alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii.ezplozii,avarii,accidente.epidemii,calamităţi naturale si catastfrofe,precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

8.Comunica,in cel mai scirt timp posibil,organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii,altele decât cele stabilite in competenta sa,despre care a luat la cunostiinta cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

9.însoţeşte,in condiţiile stabilite de regulament.functionarii primăriei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotărâri ale consiliului Local,asigurând protecţia acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinio publice;

lO.Verifica si soluţionează in limitele legii,sesizările asociatillr de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se incalca normele legale.altele decât cele cu caracter special;

11.Sprijină Politia Romana in activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor,precum si a persoanelor dispărute;

12.Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere,industriale si de orice fel si de respectare a igienizării zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa,sesizează primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate si la masuriole ce trebuiesc luate in vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

13.Asigua paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de Consiliul Local,conform planurilor de paza si ordine publica;

14.Participa la încheierea contractelor de prestări servicii specifice activităţi,menţine legătura cu beneficiarii contractelor;

15.Asigura pregătirea de specialitate a personalului din subordine,in conformitate cu temetica stabilita;

16.îndeplineşte si alte atribuţii date in sarcina de către Primar,Consiliul Local,Şefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Compartimente subordonate direct Secretarului

III.1 .Compartimentul Relaţii Publice

Funcţionează pe baza principiului „Ghiseului unic” având ca principale atribuţii:

1.  Furnizează informaţii cu caracter general, referitoare la activitatea Primăriei si a Consiliului Local al oraşului Ineu, alte informaţii de interes public solicitate de cetăţeni;

2.  Furnizează informaţii cu privire la documentele necesare pentru eliberarea, de către Primăria oraşului Ineu, a avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, a drepturilor ce se acorda cetăţenilor în materie de asistenta sociala, a altor documente eliberate de primărie potrivit legii;

3.  Asigura secretariatul la audientele acordate de primar, viceprimari si secretar si urmăreşte soluţionarea problemelor;

4.  Tine evidenta si urmăreşte modul de soluţionare al petiţiilor primite de Primăria oraşului Ineu si consiliul local, de la persoane fizice si juridice si urmăreşte rezolvarea lor în termenele prevăzute de lege;

5.  înregistrează si transmite la direcţiile si compartimentele independente solicitările primite în baza actelor normative privind liberul acces la informaţiile de interes public; redactează si transmite răspunsurile la aceste solicitări, în baza datelor furnizate de direcţiile si compartimentele independente;

6.  Preia si transmite sesizările primite la telefonul cetăţeanului si urmăreşte rezolvarea lor;

7.  Conduce si gestionează baza de date cuprinzând agenţii economici, instituţiile.organizaţiile, si alte asemenea, de pe raza administrativ-teritoriala a oraşului Ineu precum si din tara si din străinătate;

II 1.2. – Serviciul Public de Asistenta Sociala

1.  Aplica prevederile legale în domeniul protecţiei copilului si a persoanelor adulte fara discernământ;

2.  Desfăşoară activităţi specifice privind culegerea si prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale cerute de instanţele de judecata, în procesele de încredinţare a minorilor, anchete sociale pentru minorii cercetaţi penal precum si pentru minorii asupra cărora urmează sa se ia o măsura de ocrotire, conform legii si anchete sociale în vederea acordării de burse şcolare;

3.  Stabileşte masurile legale privind protecţia persoanelor lipsite de discernământ prin instituirea curatelei si a tutelei;

4.  întocmeşte si administrează baza de date privind evidenta curăţelelor si a tutelelor, ia masurile necesare privind verificarea tutorilor si întocmeşte raportul asupra modului în care aceştia îsi îndeplinesc îndatoririle;

5.  Monitorizează situaţia copiilor din oraşul Ineu, urmăreşte respectarea drepturilor acestora si întocmeşte planurile de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie;

6.  Desfăşoară activităţi specifice pentru protecţia copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate;

7.  Colaborează cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului si desfăşoară împreuna activităţi specifice în domeniul protecţiei copilului;

8.  Consiliază si informează familiile cu copii în intretinere asupra drepturilor si obligaţiilor acestora.

9.  Aplica prevederile legale în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap si a persoanelor vârstnice;

10. Gestionează si aplica politicile din domeniul resurselor umane asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;

11. întocmeşte, administrează si actualizează baza de date privind beneficiarii de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, respectiv asistenţii personali si beneficiarii de indemnizaţie pentru persoana cu handicap;

12. Gestionează eficient resursele financiare repartizate, potrivit bugetului, pentru plata asistenţilor personali, a abonamentelor si indemnizaţiilor;

13. Desfăşoară activităţi specifice privind culegerea si prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru încadrarea într-un grad de handicap, respectiv internarea în centre de îngrijire si centre medico- sociale;

14. Acorda consiliere si asistenta persoanelor vârstnice la încheierea de acte juridice în schimbul întreţinerii;

15. întocmeşte documentaţia si ia masurile necesare pentru înhumarea persoanelor decedate, lipsite de susţinători legali si a cadavrelor neidentificate;

16. întocmeşte raportări lunare cerute de Institutul National de Statistica, Direcţia Generala a Finanţelor Publice, Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului;

17. Colaborează cu alte instituţii, organisme si organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;

18. Coordonează sub aspect metodologic activitatea Serviciului de Asistenta Comunitara.

III. 3. Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

-întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem ghişeu unic, certificate de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

-înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

-întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

-întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;

-Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine dataele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

-Furnizează în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

-întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor; -Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

-Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respective serviciilor publice comunitare regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermeediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

-Jine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR Şl ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

-Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stasbilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

-înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

-Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

-înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

-Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor commune ce le revin, în temeiul legii;

-întocmeşte situaţii statistice, sinteze ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

-Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

-Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., personae fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

-Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

-Asigură securitatea documentelor de serviciu.

ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE Şl A PLĂCILOR CU NUMERE DE

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

 

-Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în paşapoartele părinţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază pe raza de copetenţă;

-Preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;

-înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, tutularilor care au solicitat eliberarea acestora;

-Tine registrele de evidentă pentru fiecare categorie de documente eliberate. ATRIBUTE PE LINIE INFORMATICĂ

-Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

-Preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificărole intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

-Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor; -Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe; -Operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate; -Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; -Evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;

-Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori); -întocmeşte listele electorale permanente;

-Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;

-Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date commune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

-Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu; -Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

-întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi ejiberează certificate doveditoare;

-înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sai II, după caz;

-Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea

întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

-Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

-Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoarele înregistrări, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

-Trimite centrlor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;

-întocmeşte bulteine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;

-Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

-la măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă în cazurile prevăzute de lege;

-înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din rregistru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;

-La solicitare instanţelor, efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

-întocmeşte situaţiile statisstice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi annual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

-Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

-Execută acţiuni şi controle cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;

-Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadaver şi personae cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ SECRETARIAT Şl RELAŢII CU PUBLICUL

 

-Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

-Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

-Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionbarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

-Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării acestora;

-Repartizează corespundenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate; -Expediază corespondenţa;

-Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

-Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorului desemnat;

-Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

-Transmite sserviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, judeţean, sintezele şi analizele întocmite;

-Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

IIIA.Biroul Agricol

 

1. Conduce activitatea privind Registrul Agricol conform Ordonanţei Guvernului României
nr. 1/1992;

2. Urmăreşte completarea corectă potrivit legii, a evidenţei specifice din Registrul Agricol;

3. Asigură eliberarea certificatelor de producător şi a biletelor de adeverire a proprietăţii şi
sănătăţii animalelor din gospodăriile populaţiei pe baza evidenţei specifice din Registrul Agricol
şi a controlului efectuat în teren;

4. întocmeşte şi actualizează evidenţa crescătorilor de animale de pe teritoriul oraşului;

5. Eliberează certificate privind deţinerea de teren agricol pe teritoriul oraşului necesare
întocmirii formelor pentru şomaj;

6. întocmeşte documentaţiile pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar;

7.  Eliberează adeverinţele în urma emiterii ordinului Prefectului sau, după caz, a hotărârii Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991 – Legea fondului funciar;

8.  Asigură evidenţa şi folosirea raţională şi completă a terenurilor agricole aparţinând producătorilor privaţi şi a terenurilor din administrarea Consiliului local; Controlează şi determină aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la creşterea, exploatarea şi ameliorarea animalelor, folosirea raţională şi eficientă a culturilor furajere şi suprafeţelor de păşuni şi pajişti naturale;

9.  Recomandă tuturor categoriilor de producători agricoli tehnologii specifice pe zone şi microzone, privind cultura plantelor şi creşterea animalelor;

10. îndrumă producătorii agricoli în ceea ce priveşte cultivarea suprafeţelor deţinute şi
aplicarea tehnologiei pentru fiecare cultură;

11.Eliberează adeverinţele privind datele evidenţiate în Registrul Agricol; 12.Organizează şi întocmeşte banca de date computerizată a compartimentului; 13.Gestionează banca de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al oraşului;

14. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local;

15. Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu prevederile legale;

16. Rezolvă corespondenţa privind activitatea compartimentului conform legislaţiei în vigoare;

17.Prezintă la cererea Consiliului local şi a Primarului rapoarte şi informări privind

activitatea compartimentului, în forma şi termenul solicitate.

III. 5. Compartimentul Administraţie si Arhiva

1.întocmeşte nomenclatorul dosarelor.cu indicativul si termenul de păstrare si il înaintează Direcţiei Arhivelor statului pentru avizare;

2.Arhîvarea sî coordonarea activităţii de arhivare a actelor Primăriei;

3.Participa la selecţionarea materialului arhivistic si scoaterea in evidenta a dosarelor ale căror termene de păstrare au expirat;

4.Eliberarea de copii dupa actele aflate in arhiva Primăriei,adevarinte care sa ateste vechimea in munca in C.A.P. si in unităţile care au depuse actele in ahiva instituţiei;

5.Eliberarea de adeverinţe care sa ateste proprietatea privind imobilele si terenurile revendicate;

6.Eliberarea adevarintelor medicale;

7.Eliberarea certificatelor de venituri pentru salariaţi.

IV.1.Serviciul Public de Salubrizare

 

Este un serviciu de utilităţi publice, fara personalitate juridica, care funcţionează conform Legii 51/2006 si prestează servicii de salubrizare. Regulamentul de organizare si funcţionare al acestui serviciu este reglementat in condiţiile specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

IV.2. Serviciul Public Apa-canal

Este un serviciu de utilităţi publice, fara personalitate juridica, care funcţionează conform Legii 51/2006 si prestează servicii de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Regulamentul de organizare si funcţionare al acestui serviciu este reglementat in condiţiile specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

IV.3. Serviciul Public pentru Amenajare si Administrare Zone Verzi,Parcuri si Iluminat Public

Este un serviciu de utilităţi publice, fara personalitate juridica, care funcţionează conform Legii 51/2006 si prestează servicii de administrare zone verzi, parcuri si iluminat public. Regulamentul de organizare si funcţionare al acestui serviciu este reglementat in condiţiile specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

IVA. Serviciul Public Termoficare

Este un serviciu de utilităţi publice, fara personalitate juridica, care funcţionează conform Legii 51/2006 si prestează servicii de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizata. Regulamentul de organizare si funcţionare al acestui serviciu este reglementat in condiţiile specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

 

1 .Să factureze la tarifele în vigoare cantităţile de energie termică furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, şi să încaseze contravaloarea acestora;

2.Să aplice penalităţile legale în cazul neachitării facturilor la termen;

3.Să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

4.Să stabilească condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă;

5.Să avizeze realizarea de noi racorduri/branşamente sau modificarea acestora, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operaţiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

6.Să întrerupă, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea în prealabil a utilizatorului;

7.Să execute contra cost lucrări de reparaţii şi reabilitări la instalaţiile utilizatorilor, cu acordul şi în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficienţei şi al utilizării raţionale a energiei termice;

8.Să limiteze sau să întrerupă furnizarea energiei termice în condiţii excepţionale:

9.Să stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelate cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care are interfaţă; realizarea lucrărilor se va programa în sezonul cald, astfel încât după începerea sezonului de furnizare a energiei termice pentru încălzire să se asigure continuitatea serviciului;

10.Să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;

11Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile publice locale;

12.Să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice;

13.Să factureze serviciile în conformitate cu cantităţile de energie termică livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite;

14 Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;

15.Să asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare;

16 .Să asigure în punctul de delimitare a instalaţiilor termice parametrii de calitate, respectiv presiunea, debitul şi temperatura, conform diagramei de reglaj, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare;

17.Să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare a energiei termice, conform reglementărilor în vigoare;

18.Să asigure efectuarea reviziilor şi reparaţiilor programate la echipamentele şi instalaţiile de distribuţie/ transport;

19.Să planifice lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare cu energie termică aflate în administrarea sa, în afara sezonului rece;

20.Să aducă la cunoştinţă utilizatorului modificările de tarif sau alte informaţii necesare prin adresă ataşată facturii sau prin afişare;

21 .Să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei termice în cazul unor defecţiuni în instalaţia utilizatorului sau la cererea acestuia;

22.Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii;

23.Să răspundă pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în condiţiile stabilite în contract,

24.Să furnizeze apa caldă de consum, asigurând la punctul de separare: 25.Să asigure agentului termic pentru încălzire;

26.Să respecte parametrii chimici prevăzuţi în cadrul reglementărilor în vigoare pentru apa de adaos;

27.In cazul defectării contoarelor/grupurilor de măsurare, să le înlocuiască sau să le repare;

28.Să verifice corectitudinea operaţiunii de desprindere individuală de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din condominiu;

29 Sa elaboreze si sa propună proiecte pentru optimizarea si ridicarea standardelor de eficienta energetica ;

30.Sa efectueaze fundamentarea de preturi si tarife pentru energia termica ;

IV.5. Cresa

1 .Asigura înscrierea si repartizarea copiilor pe grupe de vârsta;

2.Asigura asistenta medicala de urgenta si tine legătura permanenta cu medical si dupa caz ia masurile necesare pentru internarea copiilor in spital;

3.Asigura efectuarea controalelor medicale periodice ale copiilor.conform programării stabilite;

4.Antreneaza copii in jocuri si concursuri educative si asigura supravegherea permanenta a acestora;

5.Asigura efectuarea tratamentelor,vaccinărilor si recoltărilor de probe pentru analizele de laborator;

6.Urmăreşte evoluţia copiilor din evidentele speciale/distrofie,rahitism etc. 7.Asigura regimul alimentar in funcţie de grupele de vârsta si dezvoltarea psihosomatica a copiilor;

8.Asigura respectarea condiţiilor si normelor de igiena,antiepidemice si antiinfectioase; 9.Asigura ordinea si curatenia,toaletarea,imbracarea si dezbrăcarea copiilor;

IV.6. Biblioteca

1.Completează periodic colecţiile in funcţie de bugetul alocat,efectuand operaţiuni de evidenta si de prelucrare a documentelor conformitate cu normele tehnice si cu legile in vigoare;

2.Asigura circulaţia colecţiilor uzuale in relaţia biblioteca-utilizator-biblioteca in conformitate cu normele legale,pe un termen de imprumut de 10-14 zile;

3. Efectuează zilnic si periodic statistica de biblioteca(evidenta utilizatori.frecventa,unităţi de biblioteca împrumutate sau consultate);

4.Asigura,la cerere împrumutul interbibliotecar;

5.Organizează activităţi de comunicare a colecţiilor sub forma de expoziţii,rafturi tematice,liste bibliografice,întâlniri cu autori,medalioane;

6.Organizează manifestării cu character cultural si educativ;

7.Asigura informarea utilizatorilor asupra colecţiilor pe care le deţine prin intermediul cataloagelor (alfabetic si sistematic);

8.Elaborează bibliografia locala.

IV. 7. Casa de cultura

1.Organizează si desfăşoară activităţi cultural-artistice si de educaţie permanenta;

2.Conserva si transmite valorile morale,artistice si tehnice ale comunităţii locale,ale patrimoniului naţional si universal;

3.Organizează si susţine formaţiile artistice de amatori,concursuri si festivaluri,inclusive participarea formaţiilor la manifestări culturale interjudetene,naţionale si internaţionale;

4.Organizează si susţine activităţi de documentare.expozitii temporare,elaborează monografii si lucrări de educaţie civica si informare a publicului;

5.Difuzează filme artistice si documentare;

6.Organizează cercuri ştiinţifice si tehnice.de arta populara si plastica; 7.Organizează si desfăşoară cursuri de formare profesionala continua.

IV.8. Activitate Sportiva si de Tineret

1.Asigura desfăşurarea in condiţii de securitate a activităţilor sportive si de tineret;

2.Menţine in perfecta stare de curăţenie si siguranţa sala de sport si aparatura din dotare;

3.Asigura ordinea si disciplina la competiţiile sportive si spectacolele organizate;

4.Asigara serviciul de intervenţie sanitara de urgenta in cazul accidentărilor prin legătura permanenta cu serviciul de urgenta al spitalului local;

5.Asigura intervenţia operative a serviciilor de pompieri in cazul incendiilor sau evenimentelor deosebite;

6.Tine o permanenta legătura cu Politia Comunitara si Jandarmerie pentru situaţiile de urgenta.

Cap.III. – Dispoziţii finale

Art. 10. Personalul din cadrul aparatului propriu al primarului oraşului Ineu este obligat: 1 .Sa cunoască si sa respecte prevederile prezentului regulament;

2.Sa manifeste grija, disciplina, iniţiativa si o buna colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

3.Sa îsi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si în mod conştiincios îndatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei;

4.Sa răspundă personal pentru conţinutul, forma si legalitatea actelor si a materialelor pe care le întocmeşte în cadrul compartimentelor lor;

5.Sa informeze cetăţenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite si a tuturor drepturilor si sa-i trateze cu respect si demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor;

6.Sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Art. 11. Prevederile prezentului regulament se completează de drept si cu alte prevederi ale actelor normative în vigoare, incidente activităţii Consiliului Local si Primăriei oraşului Ineu.