Registrul pentru evidenţa Hotărârilor Consiliului Local Ineu – anul 2020

NR. HCL/DATA, CON ȚINUT

137

13.00.2020
Hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Ineu

136

13.10.2020
Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul Consolidarea capacităţii e-learning pentru unitățile de învățământ primar și gimnazial din cadrul Colegiului „Mihai Viteazul” din orașul Ineu, județul Arad

135

13.10.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 23.09.2020

134

13.10.2020
Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 13.10.2020

133

23.09.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL

ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

132

23.09.2020
Hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile-terenuri, proprietatea privată a orașului Ineu, înscrise în C.F. nr.313011 și C.F. nr.300243 a localității Ineu

131

 23.09.2020
Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat rectificat de venituri și cheltuieli al Orașului Ineu pe anul 2020

130

23.09.2020
Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 23.09.2020

129

23.09.2020
Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 31.08.2020
 

128

31.08.2020
Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Ineu în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr.750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr.704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr.1/20.12.2019, nr.2/21.01.2020 și nr.3/06.03.2020

127

31.08.2020
Hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și de reprezentare a intereselor unității administrativ-teritoriale, precum și ale autorităților administrației publice locale, în cadrul dosarului cu nr.1176/108/2020 aflat pe rolul Tribunalului Arad – Secția A III-A Contencios Administrativ și Fiscal Litigii de Muncă și Asigurări Sociale, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acestuia

126

31.08.2020
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a unui copil în Creșa Ineu din cadrul Direcției de Asistență Socială Ineu, pentru anul școlar 2020 – 2021

125

31.08.2020

Hotărâre privind completarea Anexei nr.3 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Ineu a H.C.L. nr.107/07.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Ineu, județul Arad cu Anexa nr.2 – Procedura de funcționare a Creșei Ineu în cazul situațiilor speciale

124

31.08.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.204 din 23.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea imobilelor cu destinația de locuințe, proprietate publică sau privată a Orașului Ineu, adoptată de către Consiliul Local al Orașului Ineu, cu modificările și completările ulterioare

123

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

122

31.08.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL
ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

121

31.08.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.6 din data de 22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Ineu, cu completările și modificările ulterioare

120

31.08.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Chindriș Petru

119

31.08.2020

 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Puleac Marius-Traian

118

31.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 31.08.2020

117  

 

 31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare aConsiliului Local Ineu din data de 09.07.2020

116

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea completării Listei de repartizare a locuinței A.N.L.

115

09.07.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Ineu, pe perioada august 2020-octombrie 2020

114

09.07.2020

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Ineu

113

09.07.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.161 din data de 29.11.2019 privind reorganizarea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Ineu și încetarea aplicabilității Hotărârii nr.158/31.10.2016, a Hotărârii nr.65/25.04.2019, a Hotărârii nr.86/14.06.2019

112

09.07.2020

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD cu mandat special privind aprobare modificare Act Constitutiv

111

09.07.2020

Hotărâre privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local al Orașului Ineu

110

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului Orașului Ineu, județul Arad

109

09.07.2020

Hotărâre privind desemnarea domnului Has Petru, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, ca administrator provizoriu în cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Zarandul R.A

108

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad

107

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut şi Statutul revizuit al Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Județul Arad

106

09.07.2020

Hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT: „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR

105

09.07.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

104

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 12.06.2020

103

09.07.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 09.07.2020

102

12.06.2020

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Ineu

101

12.06.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL ALACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

100

12.06.2020

Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat rectificat de venituri și cheltuieli al Orașului Ineu pe anul 2020

99

12.06.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de 02.06.2020

98

12.06.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 29.05.2020

97

12.06.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ineu din data de 12.06.2020

96

02.06.2020

Hotărâre privind modificarea  și completarea „Inventarului bunurilor proprietate publică aferente Serviciului de Apă și Canalizare „, transmis spre folosinţă în baza H.C.L nr. 154/30.11.2009 Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. Arad și revocarea H.C.L. nr. 152/29.08.2018.

95

02.06.2020

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Ineu, județul Arad.

94

02.06.2020

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD cu mandat special.

93

02.06.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței extraordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  02.06.2020.

92

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea desființării Clubului Sportiv Ineu, ca persoană juridică de drept public sub autoritatea Consiliului local Ineu.

91

29.05.2020

Hotărâre privind dezlipirea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 300878 a localității Ineu ,situat in localitatea Ineu, str. Republicii, nr.20/b, județul Arad, în 2 loturi.

90

29.05.2020

Hotărâre privind dezlipirea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 311726 a localității Ineu, în suprafaţa de 6.300 mp., în 2 loturi.

89

29.05.2020

Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ineu, județul Arad și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

88

 

29.05.2020

 

Hotărâre privind darea  în folosință gratuită a unui autoturism  către Direcția de Asistență Socială Ineu.

87

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului orașului Ineu în Adunarea generală  a acționarilor a operatorului regional S.C.  COMPANIA  DE  APĂ  ARAD  S.A.  ARAD și încetarea aplicabilității art. 1 din Hotărârea nr.83 din data de 18.05.2018.

86

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinței A.N.L..

85

29.05.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020.

84

29.05.2020

Hotarare privind aprobarea contului anual de execuție al Bugetului Consolidat de venituri și cheltuieli al orașului Ineu pe anul 2019 si situațiile financiare ale anului 2019,cu anexele aferente.

83

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de  06.05.2020.

82

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de  30.04.2020.

81

29.05.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței ordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  29.05.2020.

 

80

 

06.05.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.132 din data de 10.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad” și a cheltuielilor legate de proiect ,cu modificările și completările ulterioare.

79

06.05.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  06.05.2020.

78

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Ineu în A.G.A.  a  S.C. ECO INEU PHARE 2004 S.A. să voteze situațiile financiare ale exercițiului  financiar 2019.

77

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Ineu în A.G.A.  a S.C.URBAN CONSVERD S.A. să voteze situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019.

76

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Ineu,pe perioada mai 2020-iulie 2020.

75

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamante electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad și operarea Coplexului de tratare Ineu-Mocrea, proiect gestionat de A.D.I.-S.I.G.D. ARAD-LOT 1-ZONA3; LOT 2-ZONA 4.

74

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind aprobarea  Bugetului iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  al S.C. ECO INEU PHARE 2004 S.A..

73

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind aprobarea  Bugetului iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ,,URBAN CONSVERD’’ S.A..

72

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Ineu,județul Arad.

71

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020.

70

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Ineu in A.G.A a SC COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD cu mandat special privin aprobare modificare Act Constitutiv.

69

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Ineu in A.G.A a S.C. COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD cu mandat special.

68

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind rectificarea suprafetei unui imobil-teren intravilan evidentiat in C.F.nr.312517 al localitatii Ineu.

67

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind rectificarea suprafetei unui imobil-teren intravilan evidentiat in C.F.nr.307176 al localitatii Ineu.

66

 

30.04.2020

 

Hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L..

 

65

 

 

 

 

 

30.04.2020

 

 

Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Ineu pentru perioada 2020-2024.

 

64

30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de  01.04.2020.

63

30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței ordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  30.04.2020.

62

01.04.2020

Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Ineu.

61

01.04.2020

Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat rectificat de venituri și cheltuieli al Orașului Ineu pe anul 2020.

60

01.04.2020

Hotărâre privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei, din fondul de rezervă al bugetului local,pentru achiziționarea de aparatură medicală necesară investigațiilor pentru prevenirea infecțiilor cu noul tip de COVID 19 în orașul Ineu.

59

01.04.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ineu din data de 18.03.2020

58

01.04.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ineu din data de 01.04.2020

57

18.03.2020

Hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și de reprezentare a intereselor Orașului Ineu, pentru inițierea unei acțiuni în instanță, cauză vizând contractul de servicii nr. 33/31.10.2016 Servicii de proiectare tehnică – faza PTh+DE și elaborare documentații pentru obținere avize și autorizații pentru obiectivul de investiție „Restaurarea și Reabilitarea Funcțională a Cetății Ineului” Cod CPV 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

56

18.03.2020

Hotărâre privind rectificarea suprafeței unui imobil-teren situat in Ineu,strada Republicii,nr.20/b.

55

18.03.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.77 din data de 18.05.2018 privind aprobarea proiectului,, ,,REABILITARE ȘI MANSARDARE ȘCOALA CU CLASELE I-IV,STR.REPUBLICII,NR.27”și a cheltuielilor legate de proiect.

54

18.03.2020

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.76 din data de 18.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție,,REABILITARE ȘI MANSARDARE ȘCOALA CU CLASELE I-IV,STR.REPUBLICII,NR.27”.

53

18.03.2020

Hotărâre privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020.

52

18.03.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de  20.02.2020.

51

18.03.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței ordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  18.03.2020.

50

20.02.2020

Hotărâre privind desemnarea domnului Has Petru, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice,    ca administrator provizoriu in cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Zarandul R.A.

49

20.02.2020

Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.14 din data de  15.01.2016 ,adoptată de către Consiliul Local Ineu,cu modificările și completările ulterioare .

48

20.02.2020

Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.13 din data de  15.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție,,Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă în oraș Ineu,jud Arad(str.Avram Iancu)”,adoptată de către Consiliul Local al orașului Ineu,cu modificările și completările ulterioare .

 

47

20.02.2020

Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.63 din data de  31.03.2016 ,adoptată de către Consiliul Local al orașului Ineu,cu modificările și completările ulterioare.

46

 

 

20.02.2020

 

Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.62 din data de  31.03.2016 ,adoptată de către Consiliul Local al orașului Ineu,cu modificările și completările ulterioare .

45

20.02.2020

Hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii  nr. 132 din data de 10.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad ”și a cheltuielilor legate de proiect„.

 

44

20.02.2020

Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 131 din data de  10.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad„.

43

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea  alipirii a patru imobile –terenuri ,proprietatea publică a orașului Ineu, înscrise în C.F.nr.303672, C.F.nr.303673,C.F.nr.303674,C.F.nr.303675 a localității Ineu.

42

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea înființării a două linii de gardă la domiciliu în specialitățile Anestezie și terapie intensivă și Obstetrică –ginecologie în cadrul Spitalului Orășenesc Ineu.

41

20.02.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Ineu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr.750/03.12.2019-Act adițional la Contractul nr.704/02.12.2019,astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr.1/20.12.2019 și nr.2/21.01.2020.

40

20.02.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Ineu în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

39

20.02.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Ineu în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

38

20.02.2020

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Ineu în A.G.A. a S. C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD cu mandat special.

37

20.02.2020

Hotărâre privind modificarea  Organigramei și a Statului de funcții pentru S.C. URBAN CONSVERD S.A.

36

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Ineu pe anul 2020.

35

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea modificării PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2020.

34

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Bugetului inițial consolidat  de venituri și cheltuieli al Orașului Ineu pe anul 2020.

33

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de  06.02.2020.

32

20.02.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței extraordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  20.02.2020.

31

06.02.2020

Hotărâre privind aprobarea METODOLOGIEI de fundamentare a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Orașului Ineu în vederea stabilirii preţului de pornire la licitație pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitație sau negociere.

30

06.02.2020

Hotărâre privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020.

29

06.02.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ineu din data de  30.01.2020.

28

06.02.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței ordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  06.02.2020.

27

30.01.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Ineu, pe perioada  februarie 2020- aprilie 2020.

26

30.01.2020

Hotărâre privind  reorganizarea  Serviciului public de salubrizare a orașului Ineu cuprinzand: Activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, Activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, Activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie , deratizare și tratamente fitosanitare, Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare si Activitatea de colectare şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora in Orasul Ineu și stabilirea formei de gestiune a acestui serviciu.

25

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea implementarii schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea paduriilor”, aferenta Masurii 15 “ Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea paduriilor”, submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” in suprafata de fond forestier detinuta de catre orașul Ineu in cadrul R.P.L. ”Ocolul Silvic Zarandul” R.A.

24

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor care sunt marginalizate social și a Programului de măsuri  pentru prevenirea  și combaterea marginalizării sociale  pentru anul 2020.

23

30.01.2020

Hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr.648/30.12.2009, prin Actul Adițional nr.14.

22

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare –prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al ”Asociației de Dezvoltare intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

21

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației  Consiliului Local al orașului Ineu  aferentă anului 2020 ,la bugetul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

20

30.01.2020

Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Ineu pentru anul școlar 2020 – 2021.

19

30.01.2020

Hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienţilor de ierarhizare a funcţiilor publice și contractuale aferente familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Direcției de  Asistență Socială Ineu pentru anul 2020.

18

30.01.2020

Hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale aferente familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ineu, județul Arad și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2020.

17

30.01.2020

Hotărâre privind modificarea  Statului de funcții pentu aparatul de specialitate al primarului orașului Ineu, județul Arad și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

16

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren aferent locuinței de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici.

15

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de  17.01.2020.

14

30.01.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a   ședinței ordinare a Consiliului Local  al Oraşului Ineu din data de  30.01.2020.

13

17.01.2020

Hotărâre privind neasumarea responsabilității de către Consiliul Local al Orașului Ineu a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate ,de panificație și fructe precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul U.A.T. Ineu.

 

12

17.01.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Ineu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobări și modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

 

 

11

17.01.2020

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Ineu în A.G.A. a S. C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD cu mandat special.

10

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru activitățile extrabugetare ale Liceului Tehnologic ,,Sava Brancovici“ Ineu, pentru anul 2020.

9

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a Colegiului ”Mihai Viteazul” Ineu,pentru anul 2020.

8

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2020.

7

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001.

6

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Programului activităților edilitar- gospodăreşti pentru anul 2020.

5

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de 15.01.2020.

4

17.01.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 17.01.2020.

3

15.01.2020

Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ”S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea și peperioada realizării de către ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții ”Proiect pilot-Construire bazin de înot didactic ,str.Aleea Oituz,nr.14,oraș Ineu ,județul Arad”.

 

2

15.01.2020

Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ineu din data de 30.12.2019.

1

15.01.2020

Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ineu din data de 15.01.2020.