Mai

HOTĂRÂREA  NR. 64– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.05.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 325 din 24.05.2011;

HOTĂRÂREA  NR.65 -privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 66– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 67– privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local consolidat pe anul 2010;

HOTĂRÂREA NR. 68 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 69 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;

HOTĂRÂREA  NR. 70- privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate „ ZILELOR INEULUI” şi alocarea unei sume în acest scop ;

HOTĂRÂREA  NR. 71– privind alocarea unei sume necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 Iunie de către copiii din cadrul Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 72– privind alocarea unei sume pentru participarea d-lui Torok Francisc, maestru al sportului în perioada 24.06- 03.07.2011 la Festivalul Internaţional de Şah”Cap Aurora”;

HOTĂRÂREA  NR. 73– privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de  alimentare cu apă şi canalizare a operatorului regional, prin Act  adiţional şi trecerea în domeniul public a unor bunuri aflate în proprietatea Companiei;

HOTĂRÂREA  NR. 74– privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 75– privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu apă şi de canalizare;

HOTĂRÂREA  NR. 76– privind stabilirea unor criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRÂREA  NR. 77– privind alocarea unei sume unei unităţi de cult;

HOTĂRÂREA  NR. 78– privind aprobarea cesiunii de către cedenta Comuna Beliu, a unui număr de acţiuni nominative din capitalul social al societăţii comerciale S.C. ”ECO INEU PHARE 2004” S.A., către cesionara Comuna Seleuş şi completarea obiectului secundar de activitate al societăţii cu unele activităţi;

HOTĂRÂREA  NR. 79– privind trecerea din domeniul public  în domeniul privat al oraşului Ineu, a două imobile înscrise în CF nr.302163 şi CF nr.302164 a localităţii Ineu, situate în intravilan în str. Mihai Eminescu, nr.1/C, respectiv în str. Mihai Eminescu, nr.1/B;