Februarie

HOTĂRÂREA  NR. 13 – privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 14– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  31.01.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 15– privind  modul de valorificare pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă preconizat  a se recolta în anul 2011 din suprafaţa de fond forestier deţinută de Oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 16– privind darea în folosinţă gratuită a terenului pe care este situat depozitul neconform de deşeuri din oraşul Ineu, pe durata executării lucrărilor de închidere şi ecologizare, către Asociaţia S.C. Confort S.A. şi S.C. Vel Service S.A. în vederea realizării Proiectului „ Sistem de Management integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”  şi executarea lucrărilor menţionate;

HOTĂRÂREA  NR. 17– privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj – a  unui teren  de  construcţie în suprafaţă de 1.500 mp în vederea edificării unui locaş de cult parohial greco-catolic;

HOTĂRÂREA  NR. 18– privind aprobarea  Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 19– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 20– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Centrul de Zi de îngrijire a Copiilor Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 21– privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Clubul Sportiv  Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 22 – privind aprobarea Filei de plan de investiţii pe anul 2011- Buget iniţial;

HOTĂRÂREA  NR. 23 – privind aprobarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu- Buget iniţial;

HOTĂRÂREA  NR. 24– privind  stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii conform prevederilor H.G. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

HOTĂRÂREA  NR. 25– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  23.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 26– privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 11.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 27– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 28– privind împuternicirea reprezentantului oraşului Ineu, cu mandat special să aprobe pentru anul 2011, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, cuantumul anual al cotizaţiei pentru oraşul Ineu şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;

HOTĂRÂREA  NR. 29– privind aprobarea participării oraşului Ineu la Programul de stimulare a înnoirii Parcului  auto naţional, în vederea achiziţionării unui autoturism.