DISPOZITIA Nr.529 din 08.11.2012

DISPOZITIA Nr.529

din 08.11.2012

privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza

orasului Ineu pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

  Primarul orasului Ineu, jr. Calin Ilie Abrudan:

Avand in vedere :

–         adresa nr.4869/16.07.2012  a Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;

–         prevederile Legii nr. 35/13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

–         prevederile H.G. nr.890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;

In temeiul art.68(l) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

 DISPUNE:

 Art.l.-Locurile special amenajate de afisaj electoral pe raza administrativ teritoriala a orasului Ineu, pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012 se stabilesc dupa cum urmeaza:

a)        in centrul civic al orasului, pe panourile special amenajate in urmatoarele locatii:

-panoul special amenajat de la Casa de Cultura;

-panoul special amenajat de langa Profi – Ineu;

-panoul special amenajat din parcarea mare;

-panoul special amenajat de langa SC Delphi Packard SRL

-panoul special amenajat de langa S.C. Jolidon S.A.

-panoul special amenajat din fata Judecatoriei Ineu

-panoul special amenajat din fata Liceului ²Mihai Viteazul² Ineu

-panoul special amenajat din fata Spaar

-panoul special amenajat din fata Gradinitei de pe str. Horea nr.11

b)pe panoul special amenajat in fata caminului Cultural din Cartierul Traian, str. Marasesti nr.19 ;

c)pe panoul special amenajat in Mocrea, nr. 123.

Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza primarul orasului Ineu si se comunica cu :

-Institutia Prefectului-Judetul Arad;

-Politia orasului Ineu;

-Politia locala Ineu

-Primarul orasului Ineu;

-Secretar.

PRIMAR,

Jr. CALIN ILIE ABRUDAN
AVIZAT,
SECRETAR,
Jr. ANCUTA RADA