Aprilie

HOTĂRÂREA  NR. 38– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 39-privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 17.03.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 40– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuri publice din interiorul localităţii din administrarea Consiliului local al oraşului Ineu, judeţul Arad în vederea realizării obiectivului ” Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”, prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

HOTĂRÂREA  NR. 41– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  18.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 42– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din data de 11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 43– privind revocarea Hotărârilor Consiliul Local al oraşului Ineu nr. 170/29.12.2010, nr. 27/23.02.2011, nr. 37/17.03.2011 şi nr. 40/11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 44– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu ”;

HOTĂRÂREA  NR. 45– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuri publice din interiorul localităţii din administrarea Consiliului local al oraşului Ineu , judetul Arad în vederea realizării obiectivului „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu „,  prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

HOTĂRÂREA  NR. 46– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 47– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din data de 18.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 48– privind aprobarea preţurilor/ tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare- epurare pentru populaţie şi  pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 49– privind aprobarea participării S.C. Compania de Apă Arad S.A. Arad la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad, mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să aprobe înfiinţarea Aqua Trans Mureş S.A. Arad, participarea Companiei la constituirea societăţii Aqua Trans Mureş S.A. Arad  şi  Actul constitutiv al societăţii;

HOTĂRÂREA  NR. 50- privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze împuternicirea domnului Gheorghe Bănăţean, director general, să semneze în numele Companiei contractul de împrumut în sumă de 13.987.129 EURO

HOTĂRÂREA  NR. 51– privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze revocarea d-lui Costea Mihai, în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie şi alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Companiei din lista aprobată de către ADI şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei;

HOTĂRÂREA  NR. 52– privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2011 pe domeniul public local al oraşului Ineu concesionat operatorului regional S.C. Compania de apă Arad S.A.;

HOTĂRÂREA  NR. 53– privind declararea de interes public local a bunurilor intrate pe raza localităţii Ineu, înregistrate în contabilitatea S.C. Compania de apă Arad S.A. în anul 2010;

HOTĂRÂREA  NR. 54– privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 55– privind modificarea  HOTĂRÂRII  NR.76 din 27.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 56– privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici;

HOTĂRÂREA  NR. 57– privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local Ineu în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu şi revocarea Hotărârii nr.63/31.07.2008 ;

HOTĂRÂREA  NR. 58 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 59– privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ineu în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu şi revocarea Hotărârii nr.64/31.07.2008;

HOTĂRÂREA  NR. 60– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţiii în cadrul Grupului Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 61– privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Oraşului Ineu şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.;

HOTĂRÂREA  NR. 62– privind împuternicirea Primarului Oraşului Ineu în vederea obţinerii sprijinului pentru anul 2011 în cadrul  Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru păşunea aflată în administrarea Consiliului local Ineu, în suprafaţă de 381,94 ha;

HOTĂRÂREA  NR. 63– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Ineu.