Anunt nr. 4519/05.03.2013

Prin Dispoziţia nr. 337/09.08.2012 a primarului orașului Ineu s-au desemnat funcţionarii publici care să asigure respectarea noului Cod de procedură civilă, respectiv pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Codului de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010.
Potrivit noului Cod de procedură civilă intrat în vigoare de la data de 15 februarie 2013, dispoziţiile legale referitoare la comunicarea actelor de procedură stabilesc în sarcina primăriilor o serie de obligaţii procedurale, realizate prin intermediul funcţionarilor publici ai administraţiilor publice locale.
Astfel, în cazul în care domiciliul sau reşedinţa, ori după caz, sediul unei persoane citate nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, persoana va fi înştiinţată prin afişare de către agentul procedural să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte.
Potrivit noilor reglementări, agentul procedural are obligaţia ca în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea înştiinţării să depună citaţia, precum şi procesul verbal la primăriile în a cărui rază locuieşte destinatarul, urmând ca primăriile să comunice citaţia şi orice acte procedurale.
Astfel, dacă înmânarea actului de procedură către o persoană din localitatea Ineu citată de o instanţă cu sediul în altă localitate nu a fost posibilă, agentul va afişa la locuinţa respectivei o înştiinţare prin care persoana este îndrumată la sediul Primăriei orașului Ineu din strada Republicii, nr. 5, pentru comunicarea actului de procedură.
Persoana desemnată din cadrul Primăriei orașului Ineu pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Codului de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010, respectiv biroul unde își desfășoară  activitatea, este d-l consilier jr. FAUR IOAN, cam. 30, et. II iar pe perioada concediului de odihnă, concediului medical și a altor absențe ale d-luiconsilier jr. FAUR IOAN, este desemnată d-na consilier jr. PANTEA ADINA, cam 17, et. I .
     Programul de lucru :   luni  –  vineri între orele 0800 – 1600.
Înştiinţările respective vor fi păstrate de Primăria orașului Ineu timp de maximum 7 zile calendaristice, iar în cazul în care nu vor fi ridicate în acest termen de cei cărora le sunt destinate, se consideră că procedura de citare a fost respectată, iar documentele vor fi returnate instanţelor de judecată pentru continuarea proceselor aflate pe rolul instanţelor.

PRIMARUL ORAȘULUI   INEU
CĂLIN – ILIE ABRUDAN