Anunț nr. 13.002/16.07.2013

Consiliul Local al Orasului Ineu, cu sediul in orasul Ineu, str. Calea Republicii, nr. 5, judetul Arad prin COMISIA PENTRU SELECTAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL INEU in cadrul Consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Zarandul” R.A. organizeaza selecţia dosarelor in vederea desemnării unui reprezentantinConsiliul de administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Zarandul” R.A., in aplicarea prevederilor art 5, alin 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.
Selecţia dosarelor si evaluarea canditatilor se va desfasura in data de 26.08.2013 incepand cu ora 10,00 la sediul Consiliului Local al Orasului Ineu, din orasul Ineu, str. Calea Republicii, nr. 5, judetul Arad.
Condiţii si criterii:
1.             Condiţii
–                Experienţa de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome sau in activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome;
–                Sa fie absolvent de studii superioare de scurta durata sau de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
–                Sa nu fie in situatie de incompatibilitate in raport cu Regia Publica Locala „Ocolul Silvic Zarandul” R.A.;
–                Sa nu fi fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau in legătură cu serviciul;
–                 Sa nu se incadreze in situatiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 care prevede urmatoarele: ,,Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.’’
–                Sa fie apt din punct de vedere medical;
2.             Criterii:
1.      Evaluarea dosarului :
a)      Experienţa relevanta in domeniul de activitate al regiei autonome sau in activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome  (maxim 65 puncte);
b)     Studii superioare de scurta durata sau de lunga durata (maxim 35 puncte);
2.      Interviul:
In cadrul interviului vor fi evaluate:
A)    Cunostinte specifice obiectului de activitate al regiei si administrarii intreprinderilor publice(maxim 50 puncte);
B)    Abilitati manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criteririi(maxim 50 puncte):
a)      capacitate de luare a deciziei;
b)     abilitati de comunicare;
c)      abilitati de organizare;
d)     capacitate de analiza si sinteza;
e)      orientare spre rezultate;
Punctajul la interviu va fi data de suma punctelor date la pct. A) si pct. B). Punctajul final va fi dat de media aritmetica a punctelor acordate pentru cele doua categorii de criterii (Evaluarea dosarului si Interviul).

Punctajul minim obligatoriu al candidatuluipentru a fi declarat admis este de 70  puncte,  obținut atat la Criteriile de la pct. 1 –  Evaluarea dosarului cat si de la pct. 2 – Interviul.

Depunerea dosarelor de catre persoanele interesate in vederea selectiei se va face la sediul Consiliului Local al Orasului Ineu, din orasul Ineu, str. Calea Republicii, nr. 5, judetul Arad, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunt.
Dosarul candidaţilor trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente:
1.    Cerere inregistrata la sediul Consiliului Local al Orasului Ineu, din orasul Ineu, str. Calea Republicii, nr. 5, judetul Arad;
2.    Cazier judiciar;
3.    Copia actului de identitate;
4.    Copie legalizata dupa diploma de studii;
5.    Copie dupa cartea de munca;
6.    Alte documente din care rezulta vechimea in domeniul de activitate al regiei autonome sau in activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome;
7.    Curriculum vitae tip Europass;
8.  Adeverinţa din care rezulta ca este apt din punct de vedere medical;
9.  Declaratia pe propria raspundere;
10.  Declaratie de consimtamant.

PRESEDITELE
COMISIEI
Viceprimar,
IONEL ALB